Πιθανός χωρισμός Εκκλησίας-κράτους:

Poll choices
Posted 10 years.