Πιθανός χωρισμός Εκκλησίας-κράτους:

Posted 10 years.