Πιθανός χωρισμός Εκκλησίας-κράτους:

Poll choices
Posted 11 years.