شرکت‌های نرم افزاری ایران در چه سطحی هستند ؟

 • سطح خیلی خیلی بالا
  0%
  0 votes

   
 • سطح بالا
  4%
  1 vote

   
 • متوسط
  17%
  4 votes

   
 • پایین
  35%
  8 votes

   
 • خیلی پایین
  22%
  5 votes

   
 • افتضاح
  9%
  2 votes

   
 • غیر قابل تصور
  13%
  3 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com