یک برنامه نویس چقدر باید در ایران بروز باشد ؟

Poll choices