به نظر شما برنده فیس آف یازدهم، کدامیک از دو مالزی نویس هستند؟ (Poll Closed)

 • سنجاقک
  40%
  39 votes

   
 • سینادیلی
  60%
  58 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com