سری نوشته های "یافتن کار نیمه وقت و کسب تجربه در زمینه نرم افزار" برای شما سودمند بودند؟

 • بله، عالی بود
  69%
  68 votes

   
 • بله، می توانست بهتر باشد
  20%
  20 votes

   
 • خیر، بسیار ضعیف و سطحی بودند
  11%
  11 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com