આ બ્લોગ આપને કેવો લાગ્યો?

1 Comment

  • Bhanubhai Khambhaita - 13 years ago

    Shree Kantibhai Jayshree Krishna aap varamvar khubaj srash Gayatry dharmik bodh mokalo chho vanchi khubaj mannan kariye chhiye temaj atmane khubaj shanti maleche. Aap shree no ghanoj abhar atli mahenat kari amone prasadi pirsho chho Iswar aapshree ne shakti ape ane gnan dhara vaheti rakho. Gaytry parivar na sarve bhai baheno ne Jay gayatry ane Jayshre Krishna . Bhanubhai Khambhaita UK.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment