بامدادی از نظر شما چگونه بوده است؟

Poll choices
Poll posted 11 years ago.