به نظر شما راه رسیدن به دموکراسی در ایران چیست؟

Poll choices
Posted 10 years.