آیا استفاده از شکنجه برای گرفتن اسپریهای آسم شانون از ساویر در اپیزود 8 از سری اول سریال لاست کار درستی بود؟ (Poll Closed)

 • بله
  62%
  32 votes

   
 • خیر
  38%
  20 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com