Theo bạn, GRTB nên tập trung vào mảng nào hơn nữa?

Poll choices