با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب و شرایط، به نظر شما کدام روش اعمال کنترل در زمینه‌ی دسترسی عموم مردم ایران به منابع موجود در اینترنت مناسب‌ترین است؟