نتیجه ی حضور احمدی نژاد در کنفرانس دوربان در ژنو را چگونه ارزیابی می کنید؟ (Poll Closed)

 • موجب افزایش اعتبار جهانی ایران شد
  27%
  412 votes

   
 • ایران را در جهان بی اعتبار کرد
  66%
  993 votes

   
 • اثر خاصی نداشت
  7%
  109 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

1 Comment

 • Iran - 11 years ago

  ایران را در بین کشورهای قدرتمند صاحب اعتبار کرد.البته از نگاه درون و نه از دید رسانه ها.قدرت به معنای مطلق. همین دیروز مورد تایید خامنه ای هم قرار گرفت.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment