મિત્રો, આપને ‘દયા મૃત્યુ’ વાર્તા વાંચવાની મજા પડી.....????