میزان تاثیرگذاری تبلیغات نظام جمهوری اسلامی بر مردم ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
186 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.