در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم به کدامیک از کاندیداها رای خواهید داد؟ (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.