રીડગુજરાતી.કોમ દ્વારા ૨૦૦૯માં યોજવામાં આવેલ વાર્તા સ્પર્ધામાં જો આ વાર્તા સામેલ થાત તો ઈનામ મળતે ?

Poll choices
Posted 10 years.