இஸ்லாமிய அகீதா தகர்க்கப்படும் போது சுட்டிக்காட்டல் தவறா?