શું આપને 'લાઈફ મિક્ષ્ચર....' વાર્તા પસંદ આવી???

 • ખુબ જ...
  27.78%

   
 • ખુબ...
  25%

   
 • ઠીક ઠીક...
  35.19%

   
 • પસંદ ન પડી...
  12.04%

   
Posted 10 years.