کدامیک از نظامهای زیر،نظام ایده آل شماست؟ (Poll Closed)

 • جمهوری فدرال
  100%
  1 vote

   
 • جمهوری
  0%
  0 votes

   
 • اسلامی
  0%
  0 votes

   
 • جمهوری اسلامی
  0%
  0 votes

   
 • کمونیستی
  0%
  0 votes

   
 • پادشاهی
  0%
  0 votes

   
 • پادشاهی مشروطه
  0%
  0 votes

   
 • شاهنشاهی(پادشاهی فدرال)
  0%
  0 votes

   
 • جمهوری فدرال (سوسیال دموکراسی)
  0%
  0 votes

   
 • جمهوری فدرال (لیبرال دموکراسی)
  0%
  0 votes

   
 • فاشیستی (نازیستی)
  0%
  0 votes

   

Posted 10 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment