भारतीय शेतीच्या दुर्दशेला कोण जबाबदार आहे ?

Poll choices
Posted 9 years.

1 Comment

  • भ्रष्ट राजकार्णी आहेत म्हणुन -भ्रष्ट नोकरशाही आहे. एकाच नाण्याच्या या दोन बाजु ! हे नाणं मोडित निघेल तेव्हाच देश सुधारेल.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment