به نظر شما دیدار تیمهای شاهین بوشهر و صنعت نفت آبادان چه نتیجه ای خواهد داشت ؟ (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
671 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.