Matogot kaw kung telesan ang saleg ang Simban?
1 Comment

  • loreto bacomo - 11 years ago

    indi po. muro parte ren y ang history ateng simban ang saleg. kumbaga ang ipatendeg ang simban kaireg den dato. marake ren ang adura na mga parte ang ateng simban indi ren da ireg pati ang saleg. dapat i preserve den lang kung ano ang unang itsura ateng simban. para makita pa ra ang next generation kung anuno ang mijan kita na asta dadi mijan pa ra enged. kung for beautification ang rason kung ayamo tetelesan, isipen da andan matinlo anang magiging outcome sa madarason na dagon pati ang budget na gagastuson. dapat magpayag ang tanang tao sa andang plano na telesan ang saleg. sabagay manda ako aga kon lamang ay samarasano ra ako nasasayang sa mga bagay na lumang makikita sa ateng banua na ara napapansin kanaten. mambeng sa akeng pamati na mi makita ako pa na aga simbolo ang sinaunang pangabwi sa cuyo. bilang kabatan ang cuyo, ako indi po ag payag. sayang. limpion dun lang ang simban asta ayuson ang mga bagay na dapat ikumpuni. thanks!

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment