Do you think Kim Kardashian should date John Mayer?