آیا تاسی د طالبانو تحریک او د کابل حکمت یو ځای کیدل ملاتړ یاست؟

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment