શું આ રીતની છેડછાડ ચાલુ રહે તે ઈચ્છનીય છે?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment