به نظر شما جنبش اعتراضی اخیر در منطقه خاورمیانه تا چه حد به جنبش سبز ملت ایران نزدیک است

Posted 8 years.