Bạn có đi bầu đại biểu quốc hội không? (Poll Closed)

 • Quốc hội đại diện nguyện vọng của nhân dân nên tôi sẽ đi bầu.
  13%

   
 • Quốc hội chưa thực sự đại diện, nhưng tôi vẫn đi bầu vì tôi hi vọng Quốc hội sẽ dân chủ hơn trong tương lai.
  14%

   
 • Tôi đi bầu vì không muốn bị chính quyền làm khó dễ.
  28%

   
 • Tôi không muốn mất thời gian.
  40%

   
 • Other
  5%

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment