ရခိုင္ လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ဇာကို လိုခ်င္ပါလဲ

Poll choices
Poll posted 8 years ago.