ရခိုင္ လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ ဇာကို လိုခ်င္ပါလဲ

 • ယခုလက္ရွိ အစိုးရ
  10%
  83 votes

   
 • ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ
  14%
  118 votes

   
 • လံုး၀ လြတ္လပ္ေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံ
  76%
  637 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com