از میان سه حالت شرح داده شده، کدام را انتخاب می‌کنید؟
2 Comments

 • حوا - 10 years ago

  ـ"این ممکن است از طریق استرتژی اول هم حاصل شود"ـ
  منظورم استراتژی دوم (خرید از فروشگاه دوم) بوده است

 • حوا - 10 years ago

  این یک مساله ی صرفا اقتصادی ست. در کانتکست اقتصادی تنها عامل مهم به دست آوردن سود بیشتر است. حال می توان دو جور مساله را در نظر گرفت: با اجرای استراتژی سوم، سود اقتصادی فروشگاه اولی کم می شود. فروشگاه مجبور می شود برای دست یابی به سود بیشتر از هزینه هایش کم کند و در نهایت در دراز مدت ما امکان استفاده از فروشگاههایی را که خمات خوب ارائه می دهند از دست خواهیم داد. بنابراین منطقی ست که از گزینه ی سوم صرفنظر کنیم
  جور دوم این است که فکر کنیم با مقدمات جور اول، فروشگاه دوم هم وارد رقابت با فروشگاه اول شود و برای افزایش سود، قیمتها را کاهش دهد. این ممکن است از طریق استرتژی اول هم حاصل شود. به هرحال نتیجه این است که سود ما هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت افزایش می یابد. بنابراین استراتژی سوم معقولترین است
  اما چون روشی که فروشگاه در جور اول به کار گرفته در مدت کوتاهتری جواب میدهد، منطقی به نظر می رسد که جور اول محتمل تر باشد، بنابراین خریداری که مشتاق سود بلندمدت بیشتری ست معقولتر است که از فروشگاه اول خرید کند

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment