Sino ang gusto nyong Leading Lady ni MArio Maurer?

Poll choices
Posted 8 years.