آیا ناظرین بر حقوق افراد، حق ایجاد محدودیت در اینترنت را هم دارند؟ (Poll Closed)

 • در همه حال بله
  0%

   
 • در شرایط خاص بله
  43%

   
 • در همه حال خیر
  57%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com