តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែចំពោះប្លុករបស់ខ្ញុំ?​ (សូមជួយផ្តល់យោបល់ត្រឡប់ផង) អគុណ!!

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment