එකවරම ගඩාපි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධියකු බවට පත්වුයේ විදෙස්‌ තෙල් සමාගම්වල ලාභය බටහිර රටවලට යැමට නොදී ලිබියාවේ රඳවා ගැනීමට ඔහු ගෙන ආ යෝජනාව නිසාද ?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment