در شرایط خاص و دشوار، فکر می‌کنید بین دو گزینه‌ی زیر کدامیک را انتخاب کنید؟