ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္..(Direction of Country)

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment