ප්‍රශ්නය:සෝම හිමි ඝාතනය පිලිබඳ...දෛවය අනුවද සියල්ල වෙන්නේ ?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment