ကိုရီးယားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဘ၀ကို ေက်နပ္မႈရွိပါသလား?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment