តើអ្នកស្រឡាញ់ពុម្ពអក្សរលេខមួយណា សម្រាប់ប្រើក្នុងសៀវភៅអាន?

 • 31.66%
  63 votes

   
 • 13.07%
  26 votes

   
 • 16.58%
  33 votes

   
 • 7.04%
  14 votes

   
 • 11.56%
  23 votes

   
 • 6.03%
  12 votes

   
 • 14.07%
  28 votes

   

Posted 7 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment