Ποια η άποψή σας για την κατάργηση εξέτασης της Περίληψης ως αυτόνομου γνωστικού αντικειμένου