უცხოურიდან თარგმნილი წიგნებიდან რომელს ანიჭებთ უპირატესობას?

Select up to 3 answers.