ခ်စ္စရာ႔အရြယ္” (ဓာတ္ပံုျပပြဲ -၂) 2012 June (Poll Closed)

 • ပံု ၁
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၂
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၃
  3%
  6 votes

   
 • ပံု ၄
  8%
  15 votes

   
 • ပံု ၅
  5%
  9 votes

   
 • ပံု ၆
  0%
  0 votes

   
 • ပံု ၇
  5%
  10 votes

   
 • ပံု ၈
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၉
  3%
  5 votes

   
 • ပံု ၁၀
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၁
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၂
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၃
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၄
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၅
  2%
  3 votes

   
 • ပံု ၁၆
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၇
  8%
  15 votes

   
 • ပံု ၁၈
  3%
  6 votes

   
 • ပံု ၁၉
  2%
  3 votes

   
 • ပံု ၂၀
  3%
  6 votes

   
 • ပံု ၂၁
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၂၂
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၂၃
  6%
  11 votes

   
 • ပံု ၂၄
  10%
  18 votes

   
 • ပံု ၂၅
  1%
  2 votes

   
 • ပံု ၂၆
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၂၇
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၂၈
  3%
  5 votes

   
 • ပံု ၂၉
  3%
  5 votes

   
 • ပံု ၃၀
  3%
  5 votes

   
 • ပံု ၃၁
  15%
  28 votes

   
 • ပံု ၃၂
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၃၃
  3%
  5 votes

   
 • ပံု ၃၄
  1%
  1 vote

   
 • ပံု ၃၅
  2%
  3 votes

   
 • ပံု ၃၆
  5%
  9 votes

   
 • ပံု ၃၇
  1%
  1 vote

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment