ခ်စ္စရာ႔အရြယ္” (ဓာတ္ပံုျပပြဲ -၂) 2012 June (Poll Closed)

 • ပံု ၁
  1.06%
  2 votes

   
 • ပံု ၂
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၃
  3.17%
  6 votes

   
 • ပံု ၄
  7.94%
  15 votes

   
 • ပံု ၅
  4.76%
  9 votes

   
 • ပံု ၆
  0%
  0 votes

   
 • ပံု ၇
  5.29%
  10 votes

   
 • ပံု ၈
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၉
  2.65%
  5 votes

   
 • ပံု ၁၀
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၁
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၂
  1.06%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၃
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၄
  1.06%
  2 votes

   
 • ပံု ၁၅
  1.59%
  3 votes

   
 • ပံု ၁၆
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၁၇
  7.94%
  15 votes

   
 • ပံု ၁၈
  3.17%
  6 votes

   
 • ပံု ၁၉
  1.59%
  3 votes

   
 • ပံု ၂၀
  3.17%
  6 votes

   
 • ပံု ၂၁
  1.06%
  2 votes

   
 • ပံု ၂၂
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၂၃
  5.82%
  11 votes

   
 • ပံု ၂၄
  9.52%
  18 votes

   
 • ပံု ၂၅
  1.06%
  2 votes

   
 • ပံု ၂၆
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၂၇
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၂၈
  2.65%
  5 votes

   
 • ပံု ၂၉
  2.65%
  5 votes

   
 • ပံု ၃၀
  2.65%
  5 votes

   
 • ပံု ၃၁
  14.81%
  28 votes

   
 • ပံု ၃၂
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၃၃
  2.65%
  5 votes

   
 • ပံု ၃၄
  0.53%
  1 vote

   
 • ပံု ၃၅
  1.59%
  3 votes

   
 • ပံု ၃၆
  4.76%
  9 votes

   
 • ပံု ၃၇
  0.53%
  1 vote

   

Posted 7 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment