ಅಭಿಜ್ಞಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನಿಸಿಕೆ

 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ
  91.81%

   
 • ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
  5.95%

   
 • ಸಾಧಾರಣ
  0.57%

   
 • Other
  1.67%

Posted 7 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment