به نظر شما چه کسی برنده نخستین رویارویی وبلاگ نویسان است؟ (Poll Closed)

 • دکتر مجیدی
  70%
  142 votes

   
 • دکتر مزیدی
  30%
  61 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com