ഈ ബ്ളോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?

Poll choices
Posted 7 years.

4 Comments

  • NICE BLOG..........

  • Rahmathulla.MP - 7 years ago

    Very nice moment of LSG .Every islanders will enjoying with this new blog . Just watch to Present LSG news And Score board . Please concentrate to Updates. All the best.

  • muhammed shameer.am - 7 years ago

    nice blog..........ella photosum pettennu thanee upload chayyan shramikkuka.....and videos...:)

  • yemcyemkoya - 7 years ago

    വളരെ നല്ലൊരു ബ്ലോഗാണ് നിങ്ങള്‍ കാഴിച്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളും വിവരങ്ങളും ഉള്‍പെടുത്തി ഇതിന്‍റെ ഈ മെച്ചപ്പെട്ട നില നിറുത്താന്‍ എല്ല ആശംസകളും നേരുന്നു.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment