شما ترجیح می‌دهید سیم‌کارت خود را از کدام اپراتور خریداری کنید؟ (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.