நீங்களும் வேளாண்மையும்

 • இணையம் மேய்பவர்
  5.83%
  71 votes

   
 • ஆர்வததின் காரணமாக விவசாயம் / தோட்டம் பராமரிப்பவர்
  21.59%
  263 votes

   
 • கிளைத்தொழிலாக விவசாயம் செய்பவர்
  9.52%
  116 votes

   
 • முதல் தொழிலாக விவசாயம் செய்பவர்
  28.57%
  348 votes

   
 • மாணவர்
  12.73%
  155 votes

   
 • வேளாண்மை ஆர்வலர்
  16.17%
  197 votes

   
 • நான் ஒரு வேளாண்துறை அரசு அல்லது அரசு சாரா அலுவலர்
  3.37%
  41 votes

   
 • Other
  2.22%
  27 votes

Posted 6 years.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment