நீங்களும் வேளாண்மையும்

 • இணையம் மேய்பவர்
  6%
  71 votes

   
 • ஆர்வததின் காரணமாக விவசாயம் / தோட்டம் பராமரிப்பவர்
  22%
  263 votes

   
 • கிளைத்தொழிலாக விவசாயம் செய்பவர்
  9%
  116 votes

   
 • முதல் தொழிலாக விவசாயம் செய்பவர்
  29%
  352 votes

   
 • மாணவர்
  13%
  156 votes

   
 • வேளாண்மை ஆர்வலர்
  16%
  197 votes

   
 • நான் ஒரு வேளாண்துறை அரசு அல்லது அரசு சாரா அலுவலர்
  3%
  41 votes

   
 • Other
  2%
  27 votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment