ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?

 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлд
  19%
  30 votes

   
 • Иргэний бүртгэлд
  38%
  60 votes

   
 • Эд хөрөнгийн бүртгэлд
  28%
  43 votes

   
 • Other
  15%
  23 votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com