پاسخهای کدام وبلاگ نویس را در فیس آف چهارم بیشتر می پسندید؟ (Poll Closed)

 • میلاد
  59%
  66 votes

   
 • یک فتحی
  41%
  45 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com