როგორ ვაფასებ ხარაგაულის გადამდგარი მერის, ნიკო თოფურიძის, საქმიანობას (Poll Closed)

 
 
 
 
 
 
 
 
429 Total Votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.